Regulamin

§1

 1. Rezerwacji oficyny należy dokonać pocztą elektroniczną po zapoznaniu się z regulaminem wynajmu.
 2. Dokonanie rezerwacji jest potwierdzeniem akceptacji niniejszego regulaminu.
 3. Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do podania swoich danych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego, w przypadku firm należy podać pełne dane firmy wraz z numerem NIP. Wynajmujący przesyła potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
 4. Osoba dokonująca rezerwacji dokonuje wpłaty zadatku, zgodnie z danymi zawartymi w potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku rezygnacji z rezerwacji oficyny osoba dokonująca rezerwacji nie zostanie obciążona żadnymi opłatami tylko w przypadku pisemnej zgody właściciela obiektu. W pozostałych przepadkach zadatek przepada na rzecz właściciela oficyny.
 5. 5. Jeśli osoba dokonująca rezerwacji (lub podmiot przez nią upoważniony) nie pojawi się w umówionym terminie i nie wpłaciła całości należności (na podstawie osobnych ustaleń), to jest to równoznaczne z rezygnacją z rezerwacji w dniu wynajmu. W takim przypadku Wynajmujący (Właściciel) ma prawo do dochodzenia całości opłaty za pobyt.

§2

 1. Przyjazd gości (Najemców) i wydanie oficyny następuje w soboty od godz 16.00 do 20.00.
 2. Wyjazd gości i wydanie oficyny następuje w soboty do godz 10.00
 3. Strony mogą ustalić pisemnie (również drogą elektroniczną) inne terminy niż w §2 ust 1 i 2.
 4. Ze względu na brak recepcji, godzinę przyjazdu oraz odbiór i zdanie kluczy do oficyny należy ustalić wcześniej.
 5. Rozliczenie za pobyt odbywa się w formie zapłaty na rachunek bankowy całości kwoty przed przyjazdem
 6. Faktura VAT – wystawiana na życzenie Wynajmującego. W cenniku podane są ceny brutto, zawierające 8% VAT.

§3

 1. 1. Liczba osób nocujących w oficynie nie może przekraczać 13 osób (wliczając w to dzieci). Stwierdzenie nieprawidłowości w tym względzie będzie skutkowało wyproszeniem nadliczbowych Gości z oficyny.
 2. 2. Zwierzęta są akceptowane po ustaleniu pisemnym (również drogą elektroniczną) z właścicielem
 3. Palenie w oficynie jest zabronione.
 4. Wychodząc z oficyny należy zawsze zamykać okna oraz drzwi na klucz i wyłączać urządzenia elektryczne, światło.
 5. Osoby korzystające z oficyny są zobowiązane dbać o substancję pomieszczeń, tak aby w wyniku użytkowania ich nie powstały żadne zniszczenia i straty.
 6. Najemca przyjmuje do wiadomości stan faktyczny lokali i zobowiązuje się po ustaniu stosunku najmu zwrócić lokal w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.
 7. Parkowanie jest dozwolone w wyznaczonych miejscach – poruszanie się samochodami po alejach parkowych poza drogą dojazdową do budynku jest zabronione.
 8. Wynajmującemu służy prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz bez obowiązku zwrotu uiszczonego czynszu w przypadku gdy Najemca: dokona zmian w przedmiocie najmu, nie przestrzega załączonego regulaminu, użytkuje przedmiot najmu niezgodnie z jego przeznaczeniem, rażąco narusza porządek na terenie przedmiotowej nieruchomości, podnajmie lub w inny sposób udostępni osobom trzecim przedmiot najmu do korzystania.
 9. Po zakończeniu pobytu klucz do apartamentu należy wydać osobie upoważnionej przez Wynajmującego (właściciel lub Pan Tomasz Nawrot).

§4

 1. W dniu przyjazdu Najemca wpłaca kaucję w wysokości 1000zł, która jest zwracana w dniu wyjazdu Najemcy.
 2. Z kaucji są potrącane m.in. koszty ewentualnych uszkodzeń substancji lokalu, parku, wyposażenia oficyny przedmiotów znajdujących się na terenie nieruchomości
 3. Jeżeli w wyniku nieprzestrzegania zapisów niniejszego regulaminu (z szczególnym uwzględnieniem zapisów §3) nastąpią jakiekolwiek straty po stronie Właściciela przewyższające wpłaconą kaucję, ma on prawo dochodzić odszkodowania od Najemcy pokrywającego powstałe straty czy zniszczenia w pełnej wysokości.

§5

 1. Sprzątanie końcowe apartamentu jest wliczone w cenę. Wynajmujący zobowiązany jest jednak do pozostawienia po sobie umytych naczyń i sprzętów kuchennych oraz wyrzucenia śmieci. Czynności te nie wchodzą w zakres sprzątania końcowego.
 2. Opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie ,internet oraz telewizję są wliczone w cenę.
 3. Najemca nie ponosi dodatkowych opłat za parking.
 4. Ręczniki i pościel są dodatkowo płatne i udostępniane za uprzednim zawiadomieniem Wynajmującego przez Najemcę.
 5. Za cenne rzeczy pozostawione w oficynie odpowiada wyłącznie Najemca.

§6

 1. Wszystkich Gości apartamentów obowiązuje przestrzeganie zasad współżycia społecznego, w tym respektowanie ciszy nocnej (w godzinach od 22.00 do 6.00).
 2. Najemcy udostępniany jest jeden komplet kluczy (do budynku i pilot bramy wjazdowej).
 3. W przypadku zagubienia kluczy lub urządzenia sterującego do bramy do apartamentu lub ich nie przekazania Wynajmującemu, Najemca zobligowany jest do zapłaty kwoty w wysokości 100 zł (klucze) lub 200 zł (pilot).

§7

Wszystkie dane Wynajmujących będą wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia rezerwacji oficyny i nie będą udostępniane osobom trzecim.

§8

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Sprawy sporne mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd w Poznaniu.
 3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby i przedmioty przebywające w oficynie i parku w w/w okresie na podstawie niniejszej umowy.